Podmínky

 

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je Jiří Kynčl IČ: 02049503 se sídlem Hrabákova 1976, Praha 14800, email: info@nanastroj.cz, tel.: 724 528 981 - provozovatel webu NaNastroj.cz (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je užvatel webových stránek NaNastroj.cz (dále jen „Kupující").

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb., oba v platném a účinném znění.

Veškerý obsah webu NaNastroj.cz, včetně textového, obrazového i zvukového obsahu je majetkem prodávajícího a je jeho autorským dílem. Bez prokazatelného svolení prodávajícího nesmí kupující autorská díla ukládat, kopírovat, sdílet či s nimi jakýmkoliv jiným způsobem nakládat.

Registrace uživatele na webu NaNastroj.cz je bezplatná a její realizací se uživatel nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Registraci lze později zrušit.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Zboží

Webové stránky NaNastroj.cz obsahují volně dostupný i zpoplatněný obsah. Konkrétně jde o výuková videa kytary, která jsou dostupná online a je je možno přehrát pomocí webového prohlížeče.

Přístup ke zpoplatněné části obsahu je kupujícímu umožněn na dobu určitou (dále jen „Předplatné") na základě objednávky a následného zakoupení.

Zbožím se tedy na webu NaNastroj.cz myslí přístup ke zpoplatněnému digitálnímu obsahu na dobu určitou. Druhy zboží jsou vždy přehledně popsány na webových stránkách NaNastroj.cz dle aktuální nabídky. Typicky jde např. o "otevření základního kurzu na týden", "otevření základního kurzu na měsíc", ...

 

III. Ceny

Na webu NaNastroj.cz jsou uvedeny informace o zboží a vždy aktuálně platné a konečné ceny včetně DPH. Ceny zahrnují veškeré náklady prodávajícího a během celého objednávkového procesu jsou nememěnné. 

Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

IV. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

Jako jednoznačná identifikace kupujícího a jeho zákaznického účtu je používán email kupujícího. Ten je během registrace ověřen. Prostřednictvím emialu je vedená veškerá komunikace prodávajícího a kupujícího.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Pod vedeným zákaznickým účtem jsou uchovávány informace o veškerých objednávkách kupujícího v rámci webových stránek NaNastroj.cz.

 

V. Objednávkový proces

Kupující provádí objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webu NaNastroj.cz.

Objednávka je vytvořena na základě požadavku kupujícího elektronickou cestou - prostřednictvím webových stránek NaNastroj.cz.

Během objednávky zvolí kupující typ zboží a platební metodu. Kupující dostane zboží za cenu, která je platná v době objednání. Tato cena je rovněž uvedena v objednávkovém procesu.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

O průběhu objednávky je kupující informován prostřednictvím rozhraní webu NaNastroj.cz a emailem.

 

VI. Platební podmínky

Kupující může za zboží zaplatit těmito platebními metodami:

  •  - bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43-4296820267/0100, vedený u Komerční banka
  • - bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ThePay
  • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ThePay

Některé z platebních metod mohou být z implementačních důvodů na straně prodávajícího dočasně nedostupné.

Dostupné platební metody se zobrazují v objednávkovém procesu a kupující volí jednu z nich - tu která mu nejvíce vyhovuje.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

VII. Dodací podmínky

Zboží je dodáno ihned po úspěšném dokončení obědnávkového procesu a zaplacení kupní ceny.

Dodáním zboží se myslí zpřístupnění zpoplatněného obsahu ke shlédnutí a to po celou dobu aktivního předplatného.

O dodání je kupující informován prostřednictvím webových stránek NaNastroj.cz a teké emailem.

 

VIII. Trvání závazku

Závazek prodávajícího vůči kupujícímu vyplívá z druhu zakoupeného zboží (jak bylo uvedeno v bodu II. těchto podmínek, zboží je definováno dobou předplatného. Prodávající zaručuje, že právě po tuto dobu, bude mít kupující ke zpoplatněnému obsahu přístup a to prostřednictvím svého uživatelského účtu a internetového prohlížeče. 

Po uplynutí doby předplatného zaniká přístup kupujícího k zpoplatněnému obsahu. Je samozřejmě možné zakoupit zboží znova a otevřít si přístup ke zpoplatněnému zboží, neděje se tak však automaticky a kupující musí objednávkový proces zopakovat.

 

IX. Reklamace

Pokud kupující během aktivního předplatného zjistí nefunkčnost zboží - tedy nedostupnost zpoplatněného obsahu, a tato porucha bude způsobena na straně prodávajícího, je kupující oprávněn informovat o této skutečnosti prodávajícího. Prodávající je povinen tuto poruchu kupujícímu kompenzovat a to buď vrácením poměrné ceny zboží kupujícímu nebo prodloužením jeho předplatného o odpovídající časový úsek - způsob kompenzace určuje kupující.

Reklamaci kupující oznamuje na emailovou adresu info@nanastroj.cz a to zprávou, kterou popíše problém a čas, kdy problém vznikl.

O průběhu reklamace informuje prodávající kupujícího rovněž formou emailu a to nejpozději do tří dnů od podání podnětu kupujícím.

Reklamaci není možné uplatnit, pokud se prokáže, že technické problémy vznikly na straně kupujícího nebo u poskytovatele internetové infrastruktury.

 

X. Odstoupení od smlouvy

Podle občanského zákoníku $ 1837 odstavec l), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud dojde k situaci, kdy bude zboží trvale nedostupné a prodávající nebude schopen plnit svůj závazek vůči kupujícímu, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy. Kupující tento požadavek oznamuje prodávajícímu emailem a v případě kladného posouzení je kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. I zde musí platit předpoklad, že za příčinou problému stojí prodávající a ne například poskytovatel internetu nebo technická závada na vybavení kupojícího.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.8.2019. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Všechna práva k webovým stránkám NaNastroj.cz, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek NaNastroj.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek NaNastroj.cz používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

Ochrana osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Kynčl IČ: 02049503 se sídlem Hrabákova 1976, Praha 14800, email: info@nanastroj.cz, tel.: 724 528 981 (dále jen: „správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, a které jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

 

II. Důvod a účel zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování osobních údajů je potřeba pro vyřízení Vaší objednávky. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, potřebné pro úspěšné vyřízení objednávky (konkrétně emailová adresa). Poskytnutí osobních údajů požadavkem pro uzavření smlouvy.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

IV. Příjemci osobních údajů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám.

 

V. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá technická opatření k zabezpečení osobních údajů.

K osobním údajům nemá kromě správce nikdo přístup.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 3.8.2019.

GeoPas.cz